Szeretnéd a könyvedet könyvesboltban látni?

   Kiadói szerződés


    

   Az ekönyv Magyarország Kft. (Adószám: 12456477-2-42 , székhely: 1086 Budapest, Dankó utca 4-8. ügyvezető: Csordás Attila)  – a továbbiakban: Kiadó – honlapján a Szerző által a mű feltöltése egyben a Kiadó Általános Szerződési Feltételeinek elfogadását és a kiadásra vonatkozó szerződést jelenti. A jelen szerződési feltételek elfogadásával a felek között megállapodás jött létre, amelyet a felek írásbeli szerződésnek elfogadnak. A megrendelt szolgáltatást és számlázást a köztük lévő szerződés alapján a Publio Kiadó Kft. végzi.

   A Kiadó Általános Szerződési Feltételei mindaddig érvényben vannak, míg arról írásban (a szerző által megadott e-mail címen) nem értesíti partnereit.

   I. A szerződés tárgya

   1)      A Szerző által a Kiadó honlapján (www.enkiadom.hu) található publikálj menüpontban elektronikus úton feltöltött mű – a továbbiakban: MŰ –, amely a szerző saját egyéni, eredeti alkotása.

   2)      A Szerző a feltöltéssel egyidejűleg kijelenti, hogy kizárólagos szerzője az elektronikus úton feltöltött Műnek.

   3)      A Szerző szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Kiadó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná. A Szerző kijelenti, hogy a jelen felhasználási jog engedélyezéséhez szükséges jognyilatkozatok megtételére kizárólagosan és minden korlátozástól mentesen jogosult.

   4)      A Kiadó nem köteles ellenőrizni a Szerző jogának fennállását és annak terjedelmét, így annak esetleges hiányából eredő valamennyi kártérítési felelősség Szerzőt terheli.

     

   II. A szerződés tartalma, a felhasználási jog

   5)      A Szerző a jelen szerződési feltételek elfogadásával az 1) pontban meghatározott MŰ

   • nyomtatott könyv formában történő kiadására (többszörözés és forgalomba hozatal útján történő terjesztés), kivételt képez, ha a feltöltés során az ezzel kapcsolatos kiadást az arra alkalmas módon jelezte és kizárólag ekönyv kiadást rendelt meg a kiadótól. Önmagában az ekönyv kiadás díjköteles szolgáltatás.
   • digitális többszörözésére, azaz a mű tárolására digitális formában elektronikus eszközön, továbbá a mű számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolására,
   • digitális terjesztésére,
   • online lehívással való hozzáférhetővé tételére (internetes felhasználására),
   • digitális bérbeadására,
   • idegen nyelvre történő fordítására,
   • idegen nyelven történő digitális többszörözésére és digitális terjesztésére, valamint online lehívással való hozzáférhetővé tételére

   felhasználási engedélyt ad a Kiadó részére, azaz engedélyt ad a felhasználási jog gyakorlására. A felhasználási engedély keletkezteti a felhasználási jogot.

   6)      A Szerző a jelen szerződési feltételek elfogadásával területi korlátozás nélkül, két évi időtartamra, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged a Kiadónak a mű 5) pontban körülírt felhasználására.

   7)      Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt (a MŰ rendelkezésre bocsátásától számított 2 év) úgy változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

   8)      A Szerző kifejezetten hozzájárul, hogy a Kiadó a kiadás érdekében a MŰVET elektronikus formában tárolja, többszörözze, továbbá, hogy a MŰ egyes részleteit, a tartalomjegyzéket továbbá a köteles példányon felül 100 példányt  promóciós céllal a nyilvánossághoz közvetítse. A Kiadó a promóciós célú felhasználásról köteles a Szerzőt tájékoztatni.  

   9)      A Kiadó promóciós célból csökkentett áron értékesítheti a nyomtatott példányokat. Az akcióban történt értékesítés esetén a szerzői jogdíj arányosan változik.

   10)   A Kiadó előzetes, írásbeli engedélyével a Szerző jogosult a MŰ más formában történő kiadására és terjesztésére harmadik személy számára felhasználási engedélyt adni. Ez esetben azonban a Kiadó az engedély megadását ellenérték fizetéséhez kötheti.

    

   III. A mű rendelkezésre bocsátása

   11)   A Szerző a MŰVET elektronikus, a Kiadó által meghatározott formában tartozik a Kiadó részére átadni a www.enkiadom.hu oldalon meghatározott módon.

   a.) A szerzőnek a feltöltés után 48 óráig vagy az esetleges hibajelentés megérkezéséig lehetősége van ingyenesen cserélni a kéziratot. 

   b.) A kiadó a hibás formázásra felhívhatja a szerző figyelmét, mely után (minimum egyszeri) ingyenes cserélési lehetőséget kínál a szerzőnek.

   c.) Amennyiben a szerző nem javítja megfelelően a kéziratot, akkor a kiadó a mindenkori árlista alapján díjat számíthat fel a kézirat megfelelő formázásáért.

   12)   A Szerzőnek a művét a www.enkiadom.hu oldalon kell feltöltenie a Kiadó honlapján.

   a.) A szerző elfogadja a www.enkiadom.hu oldalon rögzített anyagleadási feltételeket.

   13)   A Kiadó a művet stilisztikai szempontból (helyesírási és nyelvhelyességi ellenőrzés) külön megállapodás és díjazás ellenében javítja, lektorálja. Amennyiben a korrektúrázást vagy a lektorálást a Szerző nem kéri, a mű nyelvhelyességi hibáiért a Kiadó a felelősségét kizárja.

   14)   A MŰ rossz szerkesztéséből eredő nem megfelelő megjelenéséért a Kiadó nem vállal felelősséget.

   15)   A Szerző tudomásul veszi, hogy amennyiben a MŰ formázásához, szerkesztéséhez a Kiadó segítségét kéri, ezt a Kiadó külön díjazásért vállalja.

   16)   A MŰ feltöltésétől számított két hónapon belül a Kiadó köteles a mű elfogadása, kijavítása, megrendelt szolgáltatásra, illetőleg visszautasítása kérdésében írásban nyilatkozni. Ezt a határidőt a Kiadó egy alkalommal legalább 20 nappal a határidő lejárta előtt, indokolt esetben legfeljebb 30 nappal írásban meghosszabbíthatja. A kiadó a megrendelt szolgáltatást a számla ellenértékének megérkezésekor kezdi el.

   a.) A kiadó az ekönyvet és a nyomtatott könyvet is kiküldi jóváhagyásra a szerzőnek annak elkészülte után. A jóváhagyást követően abban változtatás csak az aktuális díjszabásnak megfelelően van lehetőség.

   b.) A kiadó fenntartja a jogot, hogy a nyomtatott példányok értékesítését csak a szerző jóváhagyása után kezdje meg. E jóváhagyásra a nyomtatott példányok kézhezvétele után van lehetőség. Ennek feltételeit az aktuális szolgáltatás ártáblázat tartalmazza.

   c.) A kiadó a korrektúrázatlan és sablon borítóval megjelenő kéziratokat kizárólag a Publioboox és a Rukkola könyváruházakban jelenteti meg. Külső, a szerző által hozott korrektort abban az esetben fogadunk el, amennyiben minimum 3 darab könyvesbolti forgalmazásban megjelent könyvet már korrektúrázott és az impresszumban a neve feltüntetésre is került.

   d.) A kiadó fenntartja a jogot, hogy amennyiben a nyomtatott könyvből 1 éven keresztül nem értékesítenek példányt, akkor annak értékesítését átmenetileg szüneteltesse.

    

   17)   A Szerző hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kiadó a MŰVET  szerkessze, azon – annak tartalmi integritását nem érintve – kisebb változtatásokat eszközöljön. ( pl. layout, stb.)

   18)   A Kiadó a MŰ jelen szerződésben meghatározott formátumban történő felhasználását teljes egészében vagy annak egy részében is megtagadhatja, amennyiben a MŰ szellemi tulajdonjoga iránt kétségek merülnek fel, a MŰ tartalmának egésze vagy annak egy része a Kiadó megítélése szerint jogellenes, vagy a Kiadó üzletpolitikájával ellentétes. A Kiadó a már kiadott MŰ vonatkozásában is megtagadhatja annak további terjesztését, amennyiben a jelen pontban meghatározott körülményekről csak a kiadást követően szerzett tudomást.  A Kiadó a MŰ közzétételét (kiadását) indokolás nélkül megtagadhatja, ha

   • a Szerző személye nem ellenőrizhető, vagy az ellenőrzés eredménytelen maradt,
   • ha a mű jogtisztaságával kapcsolatban kétségek merülnek fel,
   • ha a mű tartalmának közlése (ideértve a képanyagot is) jogszabályba ütközik,
   • ha az írás trágár szavakat – művészi indokoltság nélkül – folyamatosan használ,
   • ha a műben ízlést sértő erotikus tartalmi elemek vannak,
   • ha a mű az úgynevezett felnőtt kategóriába sorolható, azaz pornográfia,
   • ha a mű aktuális politikai tartalmú: pl. pártok közötti napi viszonyokat elemez, vagy – hangvételtől és stílustól függetlenül – a politikai közélet hivatalban, vagy a közelmúltban hivatalban lévő személyiségeinek tevékenységét mutatja be; ugyancsak ide sorolhatók a politikai közélet dokumentumai: pl. röpiratok, vitaanyagok, pártprogramok, stb.

   19)   A feltöltött MŰ módosítását a Szerző csak kivételes esetben kérheti. A módosítás engedélyezése tárgyában a Kiadó a kérelem elküldésétől számított két hónapon belül dönt. Amennyiben a kiadás óta történt nyomtatott verzió rendelése, úgy a módosítási kérelem csak az e-könyvre vonatkozik. A nyomtatott könyv második kiadását a megjelenést követő egy év múlva a Kiadó engedélyezi. Ebben az esetben a módosítás elvégzéséért a Szerző 40.000 Ft + áfa összeget köteles fizetni a Kiadónak.

   IV. A szerzői díj

   20)   A Szerző kizárólag az eladott példányszámok után befolyt bevételből jogosult jogdíjra az alábbi százalékoknak megfelelően:

   • A Kiadó partnerei áruházában (részleteket megtalálja a www.enkiadom.hu oldalon) való értékesítés esetén az eladási ár 30%-a illeti meg a Szerzőt.
   • A nyomtatott példányok árképzése a következő: nyomdai ár + szerző által megadott ár. A jutalék a szerző által megadott ár alapján kerül elszámolásra az elektronikus könyvek esetén az előző pontokban meghatározott százalékok szerint.  
   • A fenti százalékoknak megfelelő szerzői díjak bruttó összegként kerülnek elszámolásra.

   21)   Szerző a 8. pontban meghatározott promóciós célú felhasználás fejében ellenértékre nem jogosult. A könyvfeltöltés során megrendelt mintapéldányok után a szerző honoráriumra nem jogosult.

   22)   A Szerző az erre a célra kialakított, és a Szerző által a részére biztosított belépési adatokkal megtekinthető internetes felületen naprakész adatokon keresztül ellenőrizheti az eladott példányszámokat, és a befolyt vételárat. A jogdíjkifizetés minimum összege 20.000 Ft. A kifizetést a www.enkiadom.hu oldalon található szerzői oldalon lehet kérni. Az elszámolás bruttó összegben történik (Az összeg tartalmazza az összes kifizetendő járulékot vagy áfát.). A kifizetett összeg után a Szerzőt terhelő adók, járulékok és más költségvetési befizetési kötelezettségek a Szerzőt terhelik.  

   23)   A Kiadó az értékesítő (Pl. Apple) késedelmes fizetéséért nem tehető felelőssé. Ebben az esetben a késedelem tényéről köteles a Szerzőt tájékoztatni. A Szerző a jelen szerződés elfogadásával kijelenti és elfogadja, hogy az értékesítő késedelmes fizetése miatt a Kiadó és a Szerző között a késedelem polgári jogi jogkövetezményei nem állnak be, azaz a Kiadó nem fizet késedelmi kamatot és nem kötelezhető a késedelemből eredő kár megfizetésére.

   24)   A Kiadó a nemzetközi portálokon történt vásárlást az adott napi MNB vételi árfolyamán átváltja forintra, így a szerző már a végleges bruttó összeget látja forintban.

   V. Felelősség

   25)   A Szerző tudomásul veszi, hogy a Kiadó a művet elektronikus formában tárolja. A Kiadó minden elvárható műszaki intézkedést megtesz a MŰ biztonságos tárolása érdekében. A Kiadó nem felelős az általa elektronikusan tárolt adatok – ideértve magát a művet is – megsemmisüléséért, megsérüléséért, ha ezen események tőle független vagy olyan oknál fogva következtek be, amelyet a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett előre látni, megelőzni vagy elhárítani. A Szerző felelősségi körébe tartozik, hogy a mű elektronikus példányával a Kiadó részére történő átadástól (eljuttatástól) függetlenül rendelkezzen. A Kiadó nem felelős a Szerző számítástechnikai, informatikai eszközeinek hibáiért, az elektronikus kapcsolattartásban bekövetkezett hibákért, időszakos vagy tartós zavarokért, ha azok a szolgáltatók érdekkörében bekövetkező okból állnak elő. A Kiadó a saját érdekkörében előálló hibákat – az elháríthatlan külső okot kivéve – 24 órán belül elhárítja. 

   26)   A Szerző tudomásul veszi, hogy a Kiadó által terjesztett vagy nyilvánosságra hozott MŰ részlete szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben, harmadik személy által átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. A Szerző tudomásul veszi továbbá, hogy természetes személy   a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott kereteken belül magáncélra a műről másolatot készíthet, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti, a szerzői jogról szóló törvényben rögzítettekkel összhangban álló, harmadik személy általi felhasználásért Kiadó felelőssé nem tehető.

   27)   A Kiadót semmiféle jogi és anyagi felelősség nem terheli a MŰ harmadik személy által történő jogosulatlan felhasználásából eredő kárért, és a Szerző a Kiadóval szemben kifejezetten lemond az ilyen jogosulatlan felhasználásából eredő igényének érvényesítéséről. A harmadik fél általi jogosulatlan felhasználás ellen bármelyik Fél önállóan is felléphet, ilyen eljárás indítására a Szerző kifejezetten felhatalmazza a Kiadót. Felek együttműködnek, és minden szükséges segítséget megadnak egymás számára minden olyan eljárásban, amelyet a mű harmadik fél általi jogosulatlan felhasználása miatt indított bármelyik Fél.

   VI. A Szerző és a Kiadó közötti kapcsolattartás

   28)   A felek nyilatkozataikat elsősorban elektronikus úton közlik egymással. A Szerző elfogadja, hogy az elektronikus úton küldött értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A Szerző köteles az elektronikus címe (e-mail), a postacíme, a telefon, illetve fax számának megváltozását a Kiadóval 5 munkanapon belül közölni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért kizárólag a Szerző felelős.

   29)   A Kiadó az elektronikusan küldött értesítéseket, elszámolásokat olyan formában közli, hogy azokat a Szerző kinyomtathassa.

    

   VII. A Szerződés tartama, megszűnése

   30)   A felek közötti szerződés határozott időre, két évi időtartamra jön létre a 6) pontban meghatározottak szerint. A két év lejárta előtt egy hónappal a szerződés megszűnésének időpontjára felmondható. Amennyiben felmondásra nem kerül sor, a szerződés automatikusan nyolc évvel meghosszabbodik.

   31)   A Szerző a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel fennálló felmondási jogát [Szjt. 51. § (1) bek.] a szerződés létrejöttétől számított két évig nem gyakorolhatja.

   32)   A jelen szerződés a határozott idő lejárta előtt csak azonnali hatályú felmondással és a jelen pontban meghatározott esetekben szűnhet meg. A Szerző azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Kiadó esedékes fizetési kötelezettségének fizetési felszólítás ellenére a fizetési határidő lejártát követő 90 napon belül nem tesz eleget. Nem tekinthető a Kiadó szerződésszegésének, ha a fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása a Szerző hibájából, mulasztásából, téves adatszolgáltatásából származik. A Kiadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a kiadás megtagadásának lenne helye, továbbá ha a Szerző a Kiadónak kárt okoz, ideértve azt az esetet is ha a kizárólagos kiadói jogra vonatkozó szabályokat a Szerző megszegi. 

    

   VIII. A szerző személyhez fűződő jogai, adat-és titokvédelem

    

   33)   A Kiadó a szerződéssel megszerzett felhasználási jog gyakorlása során – a felhasználás jellegéhez igazodó módon – a Szerző nevét az általa a MŰ feltöltésekor megadott módon tünteti fel.

   34)   A Kiadó is jogosult a szerződés tartama alatt a Szerző névfeltüntetési és a mű egységének védelméhez fűződő jogának védelmében fellépni.

   35)   A Kiadó a Szerző személyes adatait a szerződés fennállásának időtartama alatt tarthatja nyilván. A Szerző kifejezetten hozzájárul, hogy a Kiadó a részére átadott adatokból önálló adatbázisokat képezzen (például keresési adatbázisok kialakítása a szerzők neve, műcímek, műfajok, tartalmi adatok stb. alapján). A Szerző a személyes adatainak a kezeléséhez kifejezetten hozzájárul, azzal, hogy csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

   36)   A Szerző a jelen szerződésből eredően tudomására jutott, a Kiadó működésével kapcsolatos adatokat, így különösen a megrendelés állományra, bevételre, elszámolásra vonatkozó adatokat üzleti titokként kezeli, és azokat harmadik fél előtt nem tárhatja fel. A Szerző felel azért a kárérét, amely az üzleti titoktartási kötelezettségéből eredően a Kiadót éri.

   37)   A Szerző tudomásul veszi, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény (1996. évi LVII. tv.) értelmében tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni. Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele - a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően - bizalmi viszonyban vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezték meg.

   IX. Záró rendelkezések

   38)   A jelen szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik, és az ebben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó magyar jogszabályokat kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt, a jogszavatosságra pedig az eladónak a tulajdonjog átruházásáért való, a Ptk. adásvételi szabályai között meghatározott szavatosságára irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a Kiadó a felhasználás megkezdése után elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

   39)   A Szerző és a Kiadó megtesz mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

   40) A szerző jelen szerződéssel egyidejűleg elfogadja az enkiadom.hu üzletszabályzatát.

   Készítette Publio Kiadó Kft. Üzemelteti: Publio Kiadó Kft. 2016